Středisko volného času Litomyšl
ul. Dukelská 534
570 01 Litomyšl
IČO: 750 15 137

tel.: +420 461 615 270
mobil: +420 736 427 866

Datová schránka: 37dkjsm

TÁBORY

Obecné informace k táborům a pobytovým akcím:

- na tábory se můžete přihlašovat od jejich zveřejnění do naplnění kapacity
- každý tábor nebo akce má u sebe svou přihlášku, informace a další dokumenty KE STAŽENÍ
- vyplněné a podepsané přihlášky odevzdejte v SVČ nebo zašlete poštou nebo elektronicky
- platby provádějte prosím na účet SVČ 211390619/0600 dle pokynů a daného termínu
- věnujte pozornost STORNO podmínkám

Pokud Vaše dítě onemocní, ihned nás o tom prosím informujte!
Pokud budeme mít náhradníka, jeho místo mu postoupíme.

Čestné prohlášení

– vyplní rodiče
- nesmí být starší než 1 den před nástupem na akci

Posudek zdravotní způsobilosti

– platí pro vícedenní pobytové zotavovací akce
- vyplní lékař, platnost 1 rok

V souladu se Zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. ve znění změny zákona č. 252/2014 Sb. se zotavovací akce může zúčastnit pouze dítě, které je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
V případě, že uvedené ustanovení nebude splněno, je vedoucí akce - tábora oprávněn odmítnout dítě a nepřijmout jej na akci, včetně uplatnění storno poplatků. Na toto ustanovení nebude nahlíženo jako na omluvitelný důvod.

Stornovací podmínky

Přihlášený účastník (prostřednictvím zákonného zástupce) má kdykoliv před započetím tábora právo odstoupit od účasti na táboře. Stornování pobytu je nutné provést písemně doporučeným dopisem. Při stornu je rozhodující datum odeslání. SVČ Litomyšl je nucen v případě zrušení účasti na táboře účtovat stornovací poplatek na pokrytí vzniklých nákladů.

Stornovací polatky

30% z ceny tábora, dojde-li ke zrušení účasti v době 30 – 15 dnů před stanoveným odjezdem
50% z ceny tábora, dojde-li ke zrušení účasti v době 14 – 1 den před stanoveným odjezdem
100 % z ceny tábora, nenastoupí-li dítě na tábor. V případě závažných, omluvitelných důvodů bude výše storno poplatku stanovena rozhodnutím vedoucího tábora.
Stornovací poplatek se nehradí v případě, že si přihlášený najde za sebe náhradníka.

Pokud dítě v průběhu tábora onemocní a bude nutné ukončení jeho pobytu na táboře, které bude potvrzeno od lékaře, je možné zažádat o vrácení poměrné částky z ceny tábora, která je závislá od délky účasti na táboře a o které rozhoduje vedoucí tábora.

Jiné ustanovení