OBECNÉ INFORMACE O AKCÍCH

Přihlašování na některé akce probíhá přes informační systém Přihlašování ONLINE.

O této skutečnosti jsou účastníci nebo jejich zákonní zástupci předem informováni.

  • na akce, u kterých potřebujeme přihlášku, se můžete přihlašovat od jejich zveřejnění do naplnění kapacity

  • v případě placených akcí provádějte platby na účet SVČ 211390619/0600 dle pokynů a daného termínu

  • věnujte pozornost STORNO podmínkám

  • Pokud Vaše dítě onemocní, ihned nás o tom prosím informujte!

JINÁ USTANOVENÍ

Nárok na vrácení zaplaceného poplatku za akci vzniká pouze v případě zásahu vyšší moci, kdy se akce neuskuteční. Výše poměrné části bude stanovena dle již prokazatelně zaplacených nákladů spojených s přípravou akce. O této skutečnosti jsou přihlášení účastníci nebo jejich zákonní zástupci neprodleně telefonicky nebo elektronicky informováni.

 

STORNO PODMÍNKY 

Přihlášený účastník (prostřednictvím zákonného zástupce) má kdykoliv před zahájením akce právo odstoupit od účasti na akci (osobně, písemně, telefonicky). SVČ Litomyšl má právo v případě zrušení účasti účtovat stornovací poplatek na pokrytí vzniklých nákladů.

 

STORNO POPLATKY
  • 100 % z ceny akce, nenastoupí-li účastník na akci

V případě závažných, omluvitelných důvodů bude výše storno poplatku stanovena rozhodnutím vedoucího akce. Stornovací poplatek se nehradí v případě, že si přihlášený účastník zajistí náhradníka.

Pokud účastník v průběhu akce onemocní a bude nutné ukončení jeho účasti, které bude potvrzeno od lékaře, je možné požádat o vrácení poměrné částky z ceny akce, která je závislá od délky účasti a vzniklých nákladů. Výše vrácené částky bude stanovena rozhodnutím vedoucího akce.