TÁBORY

 • na tábory se můžete přihlašovat od jejich zveřejnění do naplnění kapacity

 • platby provádějte prosím na účet SVČ 211390619/0600 dle pokynů a daného termínu

 • věnujte pozornost STORNO podmínkám

 • Pokud Vaše dítě onemocní, ihned nás o tom prosím informujte!

 • Pokud budeme mít náhradníka, jeho místo mu postoupíme.

STORNO PODMÍNKY

Přihlášený účastník (prostřednictvím zákonného zástupce) má
kdykoliv před započetím tábora právo odstoupit od účasti na táboře.
Stornování pobytu je nutné provést písemně doporučeným dopisem.
Při stornu je rozhodující datum odeslání. SVČ Litomyšl je nucen v
případě zrušení účasti na táboře účtovat stornovací poplatek na
pokrytí vzniklých nákladů

STORNO POPLATKY

 • 30% z ceny tábora, dojde-li ke zrušení účasti v době 30 – 15 dnů před stanoveným odjezdem

 • 50% z ceny tábora, dojde-li ke zrušení účasti v době 14 – 1 den před stanoveným odjezdem

 • 100 % z ceny tábora, nenastoupí-li dítě na tábor. V případě závažných, omluvitelných důvodů bude výše storno poplatku stanovena rozhodnutím vedoucího tábora.

Stornovací poplatek se nehradí v případě, že si přihlášený najde za sebe náhradníka.

Pokud dítě v průběhu tábora onemocní a bude nutné ukončení jeho pobytu na táboře, které bude potvrzeno od lékaře, je možné zažádat o vrácení poměrné částky z ceny tábora, která je závislá od délky účasti na táboře a o které rozhoduje vedoucí tábora.

IMG_8223

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 • vyplní rodiče

 • nesmí být starší než 1 den před nástupem na akci

Tiskopis bude zveřejněn na základě platných hygienicko-epidemiologických opatření.

BLUDIŠTĚM (50)

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

 • platí pro vícedenní pobytové zotavovací akce

 • vyplní lékař, platnost 2 roky

V souladu se Zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. ve znění změny zákona č. 252/2014 Sb. se zotavovací akce může zúčastnit pouze dítě, které je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

V případě, že uvedené ustanovení nebude splněno, je vedoucí akce – tábora oprávněn odmítnout dítě a nepřijmout jej na akci, včetně uplatnění storno poplatků. Na toto ustanovení nebude nahlíženo jako na omluvitelný důvod.

SPORTOVNÍ (20)
JINÁ USTANOVENÍ

V případě závažného porušení táborového řádu nebo svévolného opuštění tábora bude dítě z tábora okamžitě vyloučeno bez nároku na finanční vyrovnání (dopravu zajišťuje zákonný zástupce na vlastní náklady).
Nárok na vrácení zaplaceného poplatku za příměstský tábor vzniká pouze v případě zásahu vyšší moci, kdy se tábor neuskuteční. O této skutečnosti jsou přihlášení účastníci nebo jejich zákonní zástupci neprodleně telefonicky nebo elektronicky informováni.
Nárok na vrácení poměrné části zaplaceného poplatku za pobytový tábor vzniká pouze v případě zásahu vyšší moci, kdy se tábor neuskuteční. Výše poměrné části bude stanovena dle již prokazatelně zaplacených nákladů spojených s přípravou a organizací tábora. O této skutečnosti jsou přihlášení účastníci nebo jejich zákonní zástupci neprodleně telefonicky nebo elektronicky informováni.