TÁBORY


 • na tábory se můžete přihlašovat od jejich zveřejnění do naplnění kapacity

 • platby provádějte prosím na účet SVČ 211390619/0600 dle pokynů a daného termínu

 • věnujte pozornost STORNO podmínkám

 • Pokud Vaše dítě onemocní, ihned nás o tom prosím informujte!

 • Pokud budeme mít náhradníka, jeho místo mu postoupíme.

STORNO PODMÍNKY

Přihlášený účastník (prostřednictvím zákonného zástupce) má
kdykoliv před započetím tábora právo odstoupit od účasti na táboře.
SVČ Litomyšl je nuceno v případě zrušení účasti na táboře účtovat stornovací poplatek na pokrytí vzniklých nákladů

STORNO POPLATKY

 • 30% z ceny tábora, dojde-li ke zrušení účasti v době 30 – 15 dnů před začátkem tábora

 • 50% z ceny tábora, dojde-li ke zrušení účasti v době 14 – 1 den před začátkem tábora

 • 100 % z ceny tábora, nenastoupí-li dítě na tábor. V případě závažných, omluvitelných důvodů bude výše storno poplatku stanovena rozhodnutím vedoucího tábora.

Stornovací poplatek se nehradí v případě, že si přihlášený najde za sebe náhradníka.

Pokud dítě v průběhu tábora onemocní a bude nutné ukončení jeho pobytu na táboře, které bude potvrzeno od lékaře, je možné zažádat o vrácení poměrné částky z ceny tábora, která je závislá od délky účasti na táboře a o které rozhoduje vedoucí tábora.

IMG_8223

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 • vyplní rodiče

 • nesmí být starší než 1 den před nástupem na akci

Čestné prohlášení

BLUDIŠTĚM (50)

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

 • platí pro vícedenní pobytové zotavovací akce

 • vyplní lékař, platnost 2 roky

V souladu se Zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. ve znění změny zákona č. 252/2014 Sb. se zotavovací akce může zúčastnit pouze dítě, které je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

V případě, že uvedené ustanovení nebude splněno, je vedoucí akce – tábora oprávněn odmítnout dítě a nepřijmout jej na akci, včetně uplatnění storno poplatků. Na toto ustanovení nebude nahlíženo jako na omluvitelný důvod.

SPORTOVNÍ (20)
JINÁ USTANOVENÍ

V případě závažného porušení táborového řádu nebo svévolného opuštění tábora bude dítě z tábora okamžitě vyloučeno bez nároku na finanční vyrovnání (dopravu zajišťuje zákonný zástupce na vlastní náklady).
Nárok na vrácení zaplaceného poplatku nebo jeho poměrné části za tábor vzniká pouze v případě zásahu vyšší moci, kdy se tábor neuskuteční. Výše poměrné části bude stanovena dle již prokazatelně zaplacených nákladů spojených s přípravou a organizací tábora. O této skutečnosti jsou přihlášení účastníci nebo jejich zákonní zástupci neprodleně telefonicky nebo elektronicky informováni.