OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POVINNÁ INFORMAČNÍ POVINNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Školské zařízení zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Školské zařízení dále pořizuje záznamy z akcí, které publikuje na svém webu a FB. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školského zařízení přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ: Středisko volného času Litomyšl, okres Svitavy
sídlo: Dukelská 534, Litomyšl 570 01, IČ: 75015137,
DS: 37dkjsm, telefon: 461 615 270, e-mail: info@svc.litomysl.cz

Pověřenec pro OÚ: Ing. Klára Hudečková,
e-mail: poverenec@litomysl.cz, telefon: +420 720 073 518

Bří Šťastných 1000
570 01 Litomyšl
Osobní konzultace možná po telefonické domluvě.

POSTUPY PŘI ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚČASTNÍK KROUŽKŮ A KURZŮ

Kontaktní údaje správce: info@svc.litomysl.cz
V případě, že máte zájem navštěvovat zájmové kroužky nebo kurzy, tak vyplníte přihlášku (u nezletilých účastníků je nutný podpis zákonného zástupce). Zpracování osobních údajů je nezbytné pro evidenci ve školní matrice dle zákona. Součástí přihlášky je i souhlas se zpracováním osobních údajů ve formě pořízení fotografií nebo audiovizuálního záznamu a upozornění na zdravotní nebo jiné omezení, které by mohlo ovlivnit průběh vzdělávání.
K těmto údajům má přístup ředitel, účetní, interní pedagogové volného času a externí vedoucí zájmových útvarů.

Máte právo kdykoli podat stížnost u dozorového úřadu a právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a nebudou použity k marketingovým účelům.


ZÁJEMCE O PRÁCI NA DPP – externí vedoucí zájmových útvarů a ostatní

Kontaktní údaje správce: info@svc.litomysl.cz
V případě, že máte zájem o spolupráci v naší organizaci, tak vyplníte osobní dotazník. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro uzavření dohody.
K těmto údajům má přístup ředitel, účetní a interní pedagogové volného času.

Pokud se společně dohodneme na sepsání dohody o provedení práce, musíte splnit ještě před nástupem do pracovního poměru podmínku trestní bezúhonnosti, a to doložením výpisu z rejstříku trestů. Zde jsou další Vaše osobní údaje, a to jméno za svobodna, datum narození a rodné číslo. Získané osobní údaje budou předány mzdové účetní – nezbytné administrativní úkony před nástupem do pracovního poměru.

Máte právo kdykoli podat stížnost u dozorového úřadu a právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a nebudou použity k marketingovým účelům.


ZÁJEMCE O PRÁCI – pedagog volného času nebo nepedagogický pracovník

Kontaktní údaje správce: info@svc.litomysl.cz
V případě, že máte zájem o práci v naší organizaci, tak nám poskytnete životopis v listinné nebo elektronické podobě. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zájemce o práci.
Životopis by měl obsahovat tyto údaje: jméno a příjmení, telefonní číslo/mailovou adresa, adresu trvalého bydliště, přehled praxe, vzdělání.
K těmto údajům má přístup ředitel a účetní.

Pokud ve výběrovém řízení neuspějete, bude Váš životopis a další případné doklady neprodleně skartovány.

Pokud se společně dohodneme sepsat pracovní smlouvu, tak vyplníte osobní dotazník a na určitých pozicích musíte splnit ještě před nástupem do pracovního poměru podmínku trestní bezúhonnosti, a to doložením výpisu z rejstříku trestů. Zde jsou další Vaše osobní údaje, a to jméno za svobodna, datum narození a rodné číslo. Získané osobní údaje budou předány mzdové účetní – nezbytné administrativní úkony před nástupem do pracovního poměru. Další podmínkou před nástupem do pracovního poměru je úspěšné absolvování vstupní lékařské prohlídky u našeho závodního lékaře. Tomu předáte žádost s některými výše jmenovanými osobními údaji.

Máte právo kdykoli podat stížnost u dozorového úřadu a právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a nebudou použity k marketingovým účelům.


DODAVATEL

Kontaktní údaje správce: info@svc.litomysl.cz
Pokud jste naším dodavatelem služeb či zboží, jsou Vaše osobní údaje u:

Právnické osoby (název, právní forma, adresa sídla a provozovny, telefonní číslo, jména zástupců, e-maily, sortiment a ceny zboží či služeb, IČ, DIČ, datová schránka a číslo účtu).

Fyzické osoby (jméno, trvalé bydliště, sídlo provozovny, telefonní číslo, e-mail, sortiment a ceny zboží či služeb, IČ, DIČ, datová schránka a číslo účtu).

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu spolupráce a komunikace s Vámi. Osobní údaje jsou k dispozici pracovníkovi, který s Vámi dojednává objednávky, účetní a řediteli.

Máte právo kdykoli podat stížnost u dozorového úřadu a právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a nebudou použity k marketingovým účelům.


ODBĚRATEL

Kontaktní údaje správce:  info@svc.litomysl.cz
Pokud jste naším odběratelem služeb jsou Vaše údaje (např. název společnosti, telefonní číslo, adresa sídla a provozovny, jména kompetentních pracovníků, e-maily, sortiment zboží/ služeb, ceny zboží/ služeb, IČ, DIČ, datová schránka a číslo účtu).

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu spolupráce a komunikace s Vámi. Osobní údaje jsou k dispozici pracovníkovi, který s Vámi dojednává objednávky, účetní a řediteli.

Máte právo kdykoli podat stížnost u dozorového úřadu a právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a nebudou použity k marketingovým účelům.


DÁRCE

Kontaktní údaje správce:  info@svc.litomysl.cz
Dárci finančních či nefinančních darů uzavírají s organizací darovací smlouvu, ve které jsou uvedeny osobní údaje:

Právnická osoba (název společnosti, adresa sídla a provozovny, jméno kompetentního zástupce, IČ, DIČ).

Fyzické osoba (jméno a příjmení, trvalé bydliště).

K dalším osobním údajům mohou patřit telefonní číslo či mailová adresa, které využíváme pro konkrétní domluvu detailů o daru.

Tyto osobní údaje zpracovává ředitel a účetní.
Osobní údaje jsou uchovávány pro potřeby doložení původu daru v rámci účetnictví. Smlouva je archivována dle Spisového a skartačního řádu.

Máte právo odvolat kdykoli souhlas, který jste pro zpracování OÚ případně dal/a, podat stížnost u dozorového úřadu a právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a nebudou použity k marketingovým účelům.